Presentació de l’informe

Aspectes establerts per l’informe de verificació

Aquest informe de seguiment parteix dels punts establerts en la resolució favorable de l’AQU de 15/06/2016 (Evaluación de la solicitud de verificación de título oficial).

Els documents relacionats són:

Memòria de Verificació del Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució

Resolució favorable sobre la memòria de verificació del Consejo de Universidades

Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació.

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu.

Guia de l’estudiant ESCODI,

Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la UB

Normativa de pràctiques externes de la UB

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

La web del SAIQU d’ESCODI és: https://qualitat.escodi.com/

El web site de qualitat és accessible des de la web d’ESCODI: www.escodi.com

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) de la titulació

Evaluación de la solicitud de verificación de título oficial

Acta de 12 Setembre 2016 de constitució de la Comissió de Qualitat del centre

AssignaturaLocalització web de l’arxiu
Antropologiahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Antropologia.pdf
Comerç Digital i Xarxes Socialshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_COMER_DIGITAL.pdf
Entorn Econòmic i Comerç Internacionalhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_COMER_INTERNACIONAL.pdf
Direcció Estratègicahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_DirecciEstrategica.pdf
Economia de l’empresahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ECONOMIA_EMPRESA.pdf
Fonaments del Màrquetinghttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Fonaments_del_marqueting.pdf
Gestió de Compres i Estocshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_GESTIO_COMPRES.pdf
Gestió en el Punt de vendahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_GESTIO_EN_EL_PUNT_DE_VENDA.pdf
Història econòmicahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_HISTORIA_ECONOMICA.pdf
La Ciutat, el Comerç i la Distribucióhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_LA_CIUTAT_EL_COMER_I_LA_DISTRIBUCI.pdf
Matemàtiqueshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MATES.pdf
Microeconomiahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MICRO.pdf
Models i Estratègies de Creixementhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MODELS_I_ESTRATeGIES.pdf
Operacions Financereshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_OpFinanceres.pdf
Psicologia del Consumidorhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_PSICOLOGIA_DEL_CONSUMIDOR.pdf
Qualitat i Sistemes de Gestióhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_QUALITAT_I_SISTEMES.pdf
Recursos Humanshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_RRHH.pdf
Sistemes d’Informació Georeferenciatshttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_SIG.pdf
Sociologiahttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_SOCIOLOGIA.pdf
Tècniques de Venda i Negociacióhttps://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_TEC_VENDA.pdf

Informe juny 2019 sobre abandonament en el grau GECODI

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

El professorat del centre reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.

Taula de resums curriculars professorat

El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants

Taula professorat GECODI 2019-2020

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

S’adjunta el Pla d’acció tutorial (RETVAL) aprovat per la Comissió Acadèmica en el curs 2016-2017.

Els   recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants       i a les característiques de la titulació

Ubicació SAIQU de les enquestes de centre
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Enquesta_de_satisfacci_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_1_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/2n_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_Centre.pdf

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.

(http://estudis.aqu.cat/dades/Web/inici