Què és el VSMA?

VSMA és la denominació amb què es fa referència al conjunt de processos pels que passen els ensenyaments universitaris oficials. Les sigles corresponen a les inicials dels quatre processos bàsics de la vida de les titulacions:

  • Verificació
  • Seguiment
  • Modificació
  • Acreditació

Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. Els centres elaboren una memoria de verificació amb el disseny de la nova proposta, que, un cop aprobada per la Junta del centre, per l’APQUB (Agència de Polítiques i Qualitat de la UB) i pel Consell de Govern, és enviada a AQU, que elabora un informe d’avaluació. A partir d’aquesta avaluació, el Consell d’Universitats (CU), emet un informe final verificant el títol.

Modificació

Fruit del desplegament dels ensenyaments i del seu seguiment es poden generar tres tipus de proposta de modificació:

  1. propostes de millora que no cal incorporar a la informació pública de la titulació,
  2. propostes de modificació no substancial del títol que s’incorporaran a la informació pública de la titulació,
  3. propostes de modificació substancial del títol que s’han de sotmetre a avaluació abans de ser aplicades.

Les modificacions que es consideren substancials són aquelles que afecten tant els aspectes de definició administrativa del títol com les seves característiques acadèmiques essencials i comportaran iniciar un nou procés de verificació del títol. En cas de modificacions de menor importància, AQU té la competència per emetre l’informe final favorable a les modificacions proposades.  El resultat del procés de modificació es tradueix en la memòria de verificació modificada amb la introducció dels canvis.