Dades i indicadors

Quins indicadors?

Les dades i indicadors quantitatius que es recullen i valoren durant el procés de seguiment a partir de la implantació dels PEQ, estan disponibles al web de l’espai VSMA. S’hi pot accedir des d’aquestes pàgines i també des dels webs de cadascuna de les titulacions.

Indicadors de satisfacció

ESCODI disposa d’un sistema estandarditzat d’enquestes de satisfacció dels estudiants sobre les assignatures cursades i el seu professorat i sobre la satisfacció amb els serveis, activitats i instal·lacions dels seus centres. D’altra banda, gestiona directament enquestes d’opinió sobre assignatures singulars, com són les Pràctiques Externes i el Treball Final de Grau. Finalment, amb l’acord de totes les universitats catalanes, es fa arribar una enquesta final de satisfacció amb els estudis als alumnes que es graduen. En aquest apartat es poden consultar els informes agregats per ensenyaments de les enquestes dels darrers cursos acadèmics.