Què és el SAIQU?

El SAIQU és el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials de la Facultat.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de les titulacions, d’acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l’assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referencia comú, que pren en consideració els criteris següents:

 1. Política i objectius de qualitat
  El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.
 2. Disseny de l’oferta formativa
  El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants
  El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.
 4. Personal acadèmic i d’administració i serveis
  El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 5. Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

 1. Resultats de la formació
  El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 2. Informació pública
  El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

El SAIQU s’articula principalment al voltant de dos eixos: la tasca de la Comissió de Qualitat i els procediments de qualitat que elabora i implanta per tal de sistematitzar i optimitzar la gestió dels processos.